Asiakasturvallisuus turvattava hyvinvointialueilla

Tulevilla hyvinvointialueilla yhtenä isona haasteena tulee olemaan erilaisten kuntien ja niiden toimintakulttuurien yhteensovittaminen ja palvelujen yhdenvertainen toteuttaminen asukkaille. Miten näin isossa muutosprosessissa voidaan varmistaa, ettei sosiaalihuollon asiakasturvallisuus vaarannu ja miten saamme luotua rakenteet, jotka tukevat asiakasturvallisuuden toteutumista?

Vaikka kuntien toimintakäytännöt vaihtelevat, suurimmassa osassa kuitenkin kerätään tietoa sosiaalihuollon palveluista, asiakasmääristä ja kustannuksista. Se, mikä usein puuttuu, ovat tiedon jatkotyöstäminen, tiedolla johtaminen ja päätöksenteko tuloksiin pohjautuen.

Meillä on sosiaalityössä valtakunnallisestikin paljon tietoaukkoja, ja alan tutkimusperustaisuuden vahvistamiselle on suuri tarve. Omatyöntekijä kyllä tuntee asiakkaansa, mutta miten kokonaiskuva ja hälyttävät ilmiöt välittyvät ylöspäin johtoportaaseen?

Asiakassegmentointi olisi tarpeellista, jotta osaisimme suunnitella ja kohdentaa palvelut oikein, ja varmistaa siten yhdenvertaisuuden toteutumista palveluissa koko hyvinvointialueella. Tässä avuksi voi olla rakenteellinen sosiaalityö. Rakenteellisen sosiaalityön avulla asiakkaiden ja työntekijöiden kokemusmaailmasta käsin tuotetaan tietoa, jonka tarkoituksena on tehdä näkyväksi ilmiöitä, jotka haittaavat asiakkaiden elämää, ja joiden poistamiseksi olisi työskenneltävä.
Sari Savikko

Mitä enemmän asiakkaat ja työntekijät voivat olla mukana kehittämässä ja tuottamassa tietoa ja pohtimassa ratkaisuja, sitä vaikuttavampaa työ todennäköisesti myös on. Vaikuttava sosiaalityö vähentää sosiaalisia ongelmia, edistää asiakasturvallisuutta ja yhdenvertaisuutta – ja on taloudellisesti järkevää.

Kun toiminta-alue laajenee, rakenteellisen tiedon tarve lisääntyy. Sosiaalityössä kertyvää tietoa voisi ja pitäisi hyödyntää palveluverkkoja suunnitellessa ja tarvittavia henkilöstömääriä pohdittaessa, ja tälle pitää olla myös hyvät, helpot ja systemaattiset rakenteet. Eri kunnissa on erilaiset palvelutarpeet väestöpohjan vuoksi ja tätä tietoa meidän pitäisi kerätä ja analysoida yhä tarkemmin.

Asiakasturvallisuuden toteutuminen edellyttää riittävää henkilöstömäärää, toimivaa johtamista ja asiaan perehtyneitä sosiaalihuollon laillistettuja henkilöitä. Rakenteellinen sosiaalityö on sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden lakisääteinen velvollisuus, joten sille olisi varattava työaikaa toimenkuvia suunniteltaessa.

Hyvinvointialueille siirtymisen muutosvaihe tulee olemaan haastava sekä meille ammattilaisille että asiakkaillemme. Siksi etukäteen tehtävä suunnittelutyö on erityisen tärkeää. Tietojärjestelmien yhteensovittamiseen tulee kulumaan aikaa, mutta asiakasturvallisuus on taattava myös muutosprosessin aikana.

Sosiaalihuollon asiakkaiden asiakasturvallisuus ei saa jäädä sote-uudistuksessa potilasturvallisuuden jalkoihin. Sosiaalipalvelut koskevat usein kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia ja asiakkaiden tilanteen turvaaminen on sosiaalialan juridinen ja ammattieettinen velvollisuus.

Kirjoittajat: Anu Ropponen, sosiaalityöntekijä, Tampereen Vasemmiston puheenjohtaja ja Sari Savikko, sosiaalityöntekijä

Tampereen Vasemmisto valoi toivoa tulevaan ja valitsi uuden puheenjohtajan

Anu Ropponen on Tampereen Vasemmiston uusi puheenjohtaja. Hän sosiaalityöntekijä ja puurtanut Tampereen Vasemmistossa mm. varapuheenjohtajana. Anu onollut myös ehdokkaana vaaleissa ja varmistanut hyvällä vaalityöllään ja äänimäärällään vasemmiston menestyksen niin kunta- kuin aluevaaleissa. Anu joutui osallistumaan kokoukseen etäyhteydellä, ja sai siksi virtuaalisen kukkakimpun ja raikuvat etäaplodit.

Kymmenen vuotta Tampereen Vasemmistoa luotsannut Jouni Sirén jakaa nyt kokemustaan toisen varapuheenjohtajan paikalta. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin vasemmiston kaupunginvaltuutettu Liban Sheikh.


Syyskokous oli ensimmäinen, jossa kaikilla tamperelaisilla Vasemmistoliiton jäsenillä oli äänioikeus. Painopisteiksi vuodelle 2023 kokous määritteli eduskuntavaalien lisäksi toiminnan kehittämisen, erityinen huomio viestintään ja matalan kynnyksen tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Viestinnässä otettiinkin jo kokouksessa iso askel, kun Tampereen Vasemmiston uudet verkkosivut esiteltiin ja julkistettiin tässä osoitteessa tampereenvasemmisto.fi.

Tampereen Vasemmiston uusi kunnallistoimikunta

Kunnallistoimikuntaan valittiin puheenjohtaja Anu Ropposen ja varapuheenjohtajien Liban Sheikhin ja Jouni Sirénin lisäksi kymmenen muuta varsinaista jäsentä. He ovat Leena Haapa-aho, Oskari Jokinen, Sami Kaita, Raine Koivumäki, Tuomas Lahtinen, Minna Malkamäki, Tapani Peltomaa, Markku Uusiniemi, Sanna Viherlehto ja Tuija Vuorinen. Varajäseniksi valittiin Johanna Repo, Johanna Laine, Johan Valli ja Aaron Kallinen.


Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainassa ja sen seurannaisvaikutukset inflaatioineen ja energiakriiseineen heijastuivat kokousväen puheissa, mutta esille nostettiin erityisesti nykyisen hallituksen toivoa herättäviä saavutuksia, joista porvarillinen media vaikenee.

Hallituksen saavutuksia voi oikeasti hehkuttaa

Esimerkkinä hallituksen saavutuksista mainittiin, että työllisyysaste on jopa hämmentävän korkea. Työllisyysasteen trendiluku oli marraskuussa 74,4 prosenttia. Jos tilastointitapaa ei olisi muutettu kesken vaalikauden, se olisi 75,4 prosenttia, eli yli sen 75 prosentin, minkä hallitus asetti kesällä 2019 tavoitteeksi. Minkä tahansa muun hallituksen tällaista saavutusta olisi juhlittu valtamediassa suurena voittona.

– Meillä on hallitus, joka teki koulutusuudistuksen, pidensi oppivelvollisuutta 18 vuoteen ja takasi toisen asteen opetuksen maksuttomuuden. Meillä on hallitus, joka on satsannut eriarvoisuuden vähentämiseen ja luontokadon ja ilmastokatastrofin estämiseen, meillä on hallitus, joka on luonut toivoa kaikkien tulevaisuuteen – ei harvojen, sanoi mm. puheenvuorossaan Veijo Laitinen.


Minna Minkkinen valoi vaali-innostusta


Vasemmistoliiton kolmas varapuheenjohtaja Minna Minkkinen jaksoi myös lietsoa Tampereen Vasemmiston syyskokouksen osanottajiin optimismia ja toivoa.

– Tulevat eduskuntavaalit ratkaisevat onko meillä kokoomuksen johtama hallitus, joka leikkaa miljardeja
sosiaaliturvasta ja -etuuksista ja samalla tarjoaa verohelpotuksia rikkaimmille. Vai nykyisen kaltaiselle pohjalle rakentuva hallitus, joka jatkaisi tasa-arvon tiellä kohti ilmastoviisasta tulevaisuutta.

– Vasemmistoliiton vaalimenestys myös kotikaupungissamme Tampereella osaltaan ratkaisee tämän, sanoi Minna Minkkinen.

Tampereen Vasemmisto: Tampereen Vettä ei tule yhtiöittää

Tampereen Vasemmisto ihmettelee kaupungin liikelaitosten  yhtiöittämisvimmaa ja on jyrkästi sitä mieltä, että Tampereen vesihuoltolaitosta, Tampereen Veden Liikelaitosta, ei tule yhtiöittää.

Tampereen Vasemmisto katsoo, että Tampereen Veden yhtiöittämisestä on käytävä avoin ja rehellinen julkinen keskustelu. Kyse on kauaskantoisesta päätöksestä, jonka hyötyjä ja haittoja kaupunkilaisilla on oltava oikeus punnita vahvaan tietopohjaan perustuen. Konsulttiyhtiöllä teetetyn selvityksen mukaan yhtiöittämisen taloudelliset seuraukset ovat vähintäänkin epäselvät.

– Tällä hetkellä on epäselvää, mikä on se ongelma, joka halutaan ratkaista muuttamalla Tampereen Vesi Liikelaitos kaupungin omistamaksi osakeyhtiöksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston teettämästä selvityksestä tämä ei selviä, toteaa Tampereen Vasemmiston puheenjohtaja Jouni Siren.

– Nyt vaikuttaa pahoin siltä että ensin on päätetty, että yhtiöittäminen ajetaan läpi, ja sitten etsitään tavat, joilla se saadaan näyttämään perustellulta ratkaisulta. Tampereen Veden tulevaisuutta ei voi ratkaista hosumalla. Päätöksenteon avoimuus ja demokraattisuus on erityisen tärkeää, kun kyse on vesihuollon kaltaisesta koko kaupungin yhteisestä asiasta, alleviivaa Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Noora Tapio.

Yhtiöittämistä vastaan puhuu myös sen aiheuttama avoimuuden heikkeneminen vesihuoltolaitoksen päätöksenteossa. Yhtiöittämisen jälkeen asiat käsitellään ja päätöksiä tehdään suljettujen ovien takana. Kaupunkilaisten demokraattisesti valitut edustajat eivät saa samalla tapaa ääntään kuuluville. Yhtiöittämisen ajamisessa lieneekin kyse perin ideologisesta, uusliberalistisesta tavoitteesta.

Puhdas vesi on kunnan asukkaiden perusoikeus ja on arvokasta että päätöksentekokyky tästä on demokraattisesti valitulla kaupunginvaltuustolla. Vesihuollon alueellinen merkitys on myös valtavan suuri ja sen merkitys ekologisten kriisien aikakaudella ainoastaan kasvaa. Vesihuoltoon liittyviä päätöksiä ei tästä syystä tule tehdä lyhyen tähtäimen voitot etusijalla.

Tampereen Vesi on pidettävä julkisesti hallittuna liikelaitoksena myös tulevaisuudessa.

Tampereen Vasemmisto: Lähiliikennettä tulee kehittää edulliseksi ja aidosti houkuttelevaksi vaihtoehdoksi!

Tampereen Vasemmisto peräänkuuluttaa kevätkokouksessaan, että Tampereen seudun joukkoliikennettä tulee kehittää edelleen edulliseksi ja helposti saavutettavaksi kulkumuodoksi.

Julkisella liikenteellä on tutkitusti tärkeä merkitys pienituloisten liikkumisen kannalta. Tällä hetkellä myös polttoaineiden hinnan nousu saa kotitaloudet ympäri Suomea miettimään yksityisautoilun järkevyyttä. 

“Lähiaikoina toteutettava alennus lippuhintoihin Tampereella voisi kannustaa käyttäjiä entistä reippaammin joukkoliikenteen pariin. Seutuliikenteen hintojen madaltaminen olisi tukea niille ihmisille, jotka kärsivät eniten toimeentulovaikeuksista ja Ukrainan miehityssodan globaaleista kerrannaisvaikutuksista” toteaa Tampereen Vasemmiston puheenjohtaja Jouni Sirén.

“Samalla yksityisautoilua ekologisemman joukkoliikenteen kehittäminen tukisi myös kotimaista turvallisuuspoliitiikkaa. Saavutettavan ja edullisen lähiliikenteen kehittäminen vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siten heikentää Putinin Venäjän sotakassaa,” jatkaa Sirén.

Tampereen Vasemmisto ehdottaa, että tällä hetkellä eläkeläisille suunnattu päiväsaikaan tehdyistä matkoista myönnettävä alennus laajennettaisiin kaikkia koskevaksi. Siten joukkoliikenteen järjestäminen tehostuisi ruuhkahuippujen madaltumisen myötä ja joukkoliikenne tulisi yhä useamman ulottuville taloudellisesti.

Kohtuuhintainen joukkoliikenne on myös vaihtoehto kotiin jäämiselle, sillä nyt lippuhinnat ovat monelle liian kalliit. Yhteisöllisyyden edistäminen ja hyvinvointierojen kaventaminen ovat keskeisiä teemoja myös Tampereen kaupungin Tekemisen kaupunki -strategiassa. Saavutettava lähiliikenne edesauttaa kaikkien kuntalaisten aktiivista elämää. 

Tampereen Vasemmisto peräänkuuluttaa, että joukkoliikenteen lippuhinnan alentamista ei pidä tehdä joukkoliikenteen laadun kustannuksella. Joukkoliikenteen käyttömäärien kasvattamisessa suurin merkitys on tutkitusti reittiverkoston kattavuudella ja riittävällä vuorovälillä.

Julkiseen liikenteeseen panostaminen on inhimillisesti, taloudellisesti ja ekologisesti järkevää.