Säännöt

Tampereen Vasemmisto ry säännöt

Hyväksytty Tampereen Vasemmisto ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 29.12.2021

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 § Yhdistyksen nimi on Tampereen Vasemmisto ry. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alueena Tampereen kaupunki.

Tarkoitus

2 § Yhdistys toimii Vasemmistoliitto r.p:n sääntöjen mukaisena puolueen kunnallisjärjestönä. Yhdistys on myös puolueen Pirkanmaan piirijärjestön jäsenjärjestö.

Yhdistyksen yleiset päämäärät ja toimintaperiaatteet on ilmaistu puolueohjelmassa ja puolueen säännöissä. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja poliittisena vaikutuskanavana omassa kunnassa, puolueessa ja koko yhteiskunnan mitassa,
 • herättää toiminta-alueellaan kansalaisten mielenkiintoa poliittisiin kysymyksiin ja puolueen periaatteisiin sekä toimintaan,
 • ottaa kantaa kunnallispolitiikkaan sekä muihin yhteiskunnallisiin asioihin ja tehdä niihin liittyviä aloitteita oman kunnan tai maakunnan ja valtion päättäjille sekä viranomaisille, puolueen piirijärjestölle ja/tai puoluehallitukselle,
 • osallistua toiminta-alueellaan puolueen kunnallis- ja muiden vaalikampanjoiden toteuttamiseen sekä edistää mahdollisuuksiensa mukaan muutoinkin puolueen tavoitteita ja toimintaa.

Toiminnan laatu

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • edistää ja tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja huolehtii jäsenyhteyksien ylläpidosta,
 • nimeää yhteistyössä puolueen valtuustoryhmän kanssa puolueen ehdokkaat kunnallisiin luottamustehtäviin (mm. valtuuston puheenjohtajat, kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien jäsenet, vaalitoimikuntien jäsenet),
 • järjestää poliittisia kokouksia, keskustelu-, kulttuuri- ja muita tapahtumia sekä illanviettoja, jotka ovat avoimia myös puolueeseen kuulumattomille kiinnostuneille henkilöille,
 • suorittaa puolueen ehdokasasettelun kunnallisvaaleissa ja järjestää niihin liittyvän vaalikampanjan sekä osallistuu myös muihin vaaleihin ja äänestyksiin,
 • tiedottaa toiminnastaan ja kannanotoistaan lehdissä ja sähköisissä tiedotusvälineissä, julkaisee tarvittaessa lehtiä ja muuta tiedotusmateriaalia ja osallistuu puolueen tukemien lehtien ja muiden julkaisujen sekä kirjallisuuden levikki- ja myyntityöhön sekä harrastaa tarvittaessa myös sivistys- ja opintokerhotoimintaa,
 • rakentaa yhteistyötä muiden samansuuntaisia tavoitteita ajavien järjestöjen ja liikkeiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi perustaa ja hallita säätiöitä sekä harjoittaa asianomaisella luvalla paikallista radio- ja TV-toimintaa, matkailu, majoitus- ja ravitsemusliikettä, bingo- ja kioskitoimintaa, kirjapaino, kirjakauppa, elokuva- ja teatteritoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

Ennen kuin kunnallisjärjestö päättää omistamansa kiinteistön rakentamisesta, laajentamisesta tai luovuttamisesta tai muusta huomattavasta taloudellisesta tai liiketoimintaa koskevasta hankkeesta, on sen pyydettävä asiasta puoluehallituksen lausunto.

Yhdistys on suomenkielinen.

Jäsenyys yhdistyksessä

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi päästä toiminta-alueella Vasemmistoliiton perusjärjestönä toimiva rekisteröity yhdistys ja henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen ja puolueen tavoitteiden hyväksi ja täyttää sääntöjen mukaiset jäsenvelvoitteensa.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy kunnallistoimikunta.

Yhdistyksen jäsen ei voi kuulua toiseen puolueeseen eikä sellaista järjestöä tai henkilöä voida hyväksyä yhdistykseen ennen kuin järjestö tai henkilö on eronnut aikaisemmasta puolueestaan.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen päätöksentekoon sekä saada tietoa kunnallistoimikunnan päätöksistä ja muutoinkin yhdistyksen toiminnasta ja tilasta.

5 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kunnallistoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Erottaminen

6 § Mikäli yhdistyksen jäsen osallistuu yhdistystä tai puoluettaa vahingoittavaan tai vastustavaan poliittiseen toimintaan tai muutoin olennaaisella tavalla toimii puolueen peruslähtökohtia vastaan taikka petollisella menettelyllä yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen tai puolueen toimintaa, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Tästä päättää kunnallistoimikunta varattuaan sitä ennen asianomaiselle jäsenelle tilaisuuden selityksen antamiseen.

Kurinpitovaatimusta koskevan vaatimuksen voi esittää yhdistyksen kokoukselle myös puoluehallitus.

Jäsenmaksu

7 § Yhdistyksen jäsenjärjestö maksaa syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Henkilöjäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Syyskokous voi kuitenkin päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä myös henkilöjäseniltä. Jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

Kunnallistoimikunta voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen määräajaksi jäsenmaksun suorittamisesta määräajaksi, erityisestä syystä, kuten varattomuus tai pitkäaikainen työttömyys.

Jäsenmaksusta tilapäisesti vapautetuilla jäsenillä on samat jäsenoikeudet kuin jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä.

Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsaa suorittamatta kahden (2) peräkkäisen kalenterivuoden ajalta eikä suorita jäsenmaksua myöskään seuraavassa rästikannossaa, voi kunnallistoimikunta katsoa jäsenen eronneeksi.

Toimielimet

8 § Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kevätkokous, syyskokous, muu ylimääräinen kokous ja kunnallistoimikunnan kokous. Yhdistyksen kokous ja/tai kunnallistoimikunta voi lisäksi nimetä erilaisia jaostoja tai työryhmiä jotain määrättyä tehtävää varten.

Päätökset yhdistyksen toimielinten kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen ja päätöksentekoon voivat osallistua kaikki yhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen jäseninä olevat, yhdistyksen jäseniksi hyväksytyt rekisteröidyt yhdistykset ja henkilöjäsenet, jotka ovat Vasemmistoliitto r.p:n jäseniä. Kullakin henkilöllä on yksi ääni.

9 § Kevätkokous, joka pidetään tammi-maaliskuussa , kutsutaan koolle vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjallisella kutsulla tai ilmoituslehdeksi määrätyssä lehdessä julkaistulla sanomalehti-ilmoitukseella tai sähköpostilla.

Sen jälkeen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai muu kunnallistoimikunnan edustaja on avannut kevätkokouksen, käsitellään kokouksessa ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajien toteaminen,
 2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta,
 3. työjärjestyksen hyväksyminen,
 4. kunnallistoimikunnan kertomus yhdistyksen toiminnasta päättyneeltä toimintakaudelta,
 5. tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen,
 6. vastuuvapauden myöntäminen kunnallistoimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille,
 7. valtuustoryhmän kertomus toiminnastaan edelliseltä vuodelta,
 8. ajankohtainen poliittinen tilanne ja sen johdosta mahdollisesti annettavat kannanotot tai muutoin tehtävät päätökset,
 9. piirikokousedustajien valinta,
 10. mahdollinen ehdokkaiden asettaminen kunnallis- ja muita vaaleja tai puoluekokousedustajien valintaa varten,
 11. kunnallistoimikunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

10 § Syyskokous, joka pidetään syys-lokakuussa, kutsutaan koolle kuten kevätkokouskin.

Sen jälkeen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai muu kunnallistoimikunnan edustaja on avannut syyskokouksen, käsitellään kokouksessa ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajien toteaminen,
 2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta,
 3. työjärjestyksen hyväksyminen,
 4. kunnallistoimikunnan ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi,
 5. vahvistetaan perittävien jäsenmaksujen suuruus,
 6. kunnallistoimikunnan ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi,
 7. kunnallistoimikuntaan valittavien jäsenten lukumäärä sääntöjen 12 §:n rajoissa ja yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden kunnallistoimikunnan jäsenten valinta,
 8. toiminnantarkastajan ja varatarkastajan valinta,
 9. ajankohtainen poliittinen tilanne ja sen johdosta mahdollisesti annettavat kannanotot tai muutoin tehtävät päätökset,
 10. piirikokousedustajien valinta, jos edustajia ei valittu kevätkokouksessa,
 11. mahdollinen ehdokkaiden asettaminen kunnallis- ja muita vaaleja tai puoluekokousedustajien valintaa varten,
 12. kokouskutsujen julkaiseminen,
 13. kunnallistoimikunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

11 § Ylimääräinen kokous, joka pidetään kunnallistoimikunnan kutsusta ja sen määräämänä aikana, kutsutaan koolle samoin kuin kevät- ja syyskokous vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Kunnallistoimikunnan on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous, mikäli 1/3 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kunnallistoimikunnalta kirjallisesti ilmoittamaansa tarkoitusta varten vaatii. Kokous on kutsuttava koolle yhden (1) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

12 § Yhdistyksen hallituksena sen asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema kunnallistoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 5–15 muutaa varsinaista jäsentä ja 2–5 varajäsentä. Kunnallistoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava puolueen jäseniä.

Kunnallistoimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

13 § Kunnallistoimikunnan tehtävänä on

 1. suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa,
 2. kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset,
 3. panna täytäntöön yhdistykset kokousten päätökset,
 4. hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa ajan tasalla,
 5. ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin,
 6. valita kunnallissihteeri ja sopia hänen työsuhteensa ehdoistaa sekä valita muut tarpeelliset toimihenkilöt, jaostot ja työryhmät,
 7. pitää yhteyttä valtuustoryhmään sekä puolueen piirijärjestöön,
 8. neuvotella ja päättää yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa ja muiden puolueiden edustajien kanssa kaupungin merkittävimistä päätöksistä ja henkilövalinnoista.

Valtuustoryhmä

14 § Puolueen valtuustoryhmän muodostavat kunnallisvaaleissa Vasemmistoliitto r.p:n ehdokaslistoilta valitut puolueen jäsenenä olevat valtuutetut sekä ne valtuutetut, jotka valtuustoryhmä jäsenikseen hyväksyy.

Valtuustoryhmällä on omaa toimintaansa ja päätöksentekoansa varten ohjesääntö, jonka kunnallistoimikunta vahvistaa.

Valtuustoryhmän toimintakertomus edelliseltä vuodelta käsitellään yhdistyksen kevätkokouksessa.

Nimenkirjoitus

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kunnallissihteeri tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

Tilivuosi

16 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Yleisiä määräyksiä

17 § Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö äänestyksessä annetuista ääniestä ja siihen on saatava ennen yhdistysrekisteriin merkitsemistä puoluehallituksen suostumus.

18 § Yhdistys ei voi erota puolueesta tai purkautua, jos kolme jäsentä sitä vastustaa.

19 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen varat ja omaisuus Vasemmistoliitto r.p:lle.

20 § Asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia ja soveltuvin osin puolueen sääntöjä.