Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 TAMPEREEN VASEMMISTO

1. TARKOITUS

Tampereen Vasemmiston yleiset päämäärät ja toimintaperiaatteet on ilmaistu Vasemmistoliiton puolueohjelmassa ja säännöissä. Lisäksi tarkoituksena on muuan muassa

  1. toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja vaikutuskanavana
  2. herättää kiinnostusta poliittisiin kysymyksiin, puolueen periaatteisiin ja toimintaan
  3. ottaa kantaa kunnallispolitiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin ja tehdä niihin liittyviä aloitteita
  4. asettaa Tampereella Vasemmistoliiton ehdokkaat kuntavaaleihin ja järjestää vaalikampanja
  5. nimetä yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa Vasemmistoliiton edustajat kunnallisiin luottamustehtäviin neuvotella ja päättää yhteistyössä valtuustoryhmän ja muiden poliittisten puolueiden edustajien kanssa Tampereen kaupungin merkittävistä päätöksistä ja henkilövalinnoista

2. TOIMINNAN LAATU

Tampereen Vasemmisto kokoaa yhteen järjestöön tamperelaiset Vasemmistoliiton jäsenet ja toimii myös järjestöjen yhdyssiteenä, kunnallisjärjestönä. Osallistumme kunnallispolitiikkaan, järjestämme tapahtumia ja muita julkisia tilaisuuksia, illanviettoja sekä avoimia keskustelu- ja kulttuuritapahtumia.

Tampereen Vasemmisto tiedottaa omasta ja Vasemmiston valtuustoryhmän toiminnasta ja kannoista tiedotusvälineissä, erityisesti Pirkanmaan Vasemmiston verkkolehdessä Vasen Kaistassa, julkaisee tiedotteita sekä osallistuu Vasemmistoliiton tukemien julkaisujen ja kirjallisuuden levittämiseen.

Tampereen Vasemmisto tekee yhteistyötä muiden samansuuntaisia tavoitteita ajavien järjestöjen kanssa sekä harjoittaa säännöissä mainittua taloudellista toimintaa ja varainhankintaa.

3. JÄSENYYS TAMPEREEN VASEMMISTOSSA

Tampereen Vasemmiston jäseninä ovat Tampereella toimivat Vasemmistoliiton perusjärjestöt ja vuoden 2021 syyskokouksesta alkaen siihen voivat tulla jäseniksi myös näiden järjestöjen henkilöjäsenet.

Tampereen Vasemmisto tavoitteena on koota jäsenikseen vuoden 2022 aikana kaikki tamperelaiset Vasemmistoliiton jäsenet. Syyskokouksen sääntöuudistuksen jälkeen kaikilla Vasemmistoliiton tamperelaisilla jäsenillä on puhe- ja äänioikeus Tampereen Vasemmiston yleisissä kokouksissa.

4. TOIMIELIMET

Tampereen Vasemmiston toimielimiä ovat sääntömääräiset kevätkokous ja syyskokous sekä tarvittaessa ylimääräinen kokous. Syyskokouksen valitsema hallitus – kunnallistoimikunta – suunnittelee ja johtaa Tampereen Vasemmiston toimintaa.

Kunnallistoimikuntaa johtavat syyskokouksessa valittavat kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kunnallistoimikunta nimeää työvaliokunnan ja muut toiminnan järjestämiseksi tarvittavat jaostot ja työryhmät.

5. VALTUUSTORYHMÄ

Tampereen Vasemmiston valtuustoryhmä muodostaa oman yksikkönsä. Siihen kuuluvat valtuutettujen ja varavaltuutettujen lisäksi kaupunginhallituksen jäsenet, kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja valtuustoryhmän sihteeri. Valtuustoryhmä tekee päätökset kuntalaisilta saadun valtakirjan pohjalta ohjesääntönsä mukaan. Tampereen Vasemmiston kunnallistoimikunta vahvistaa ohjesäännön.

Kaupunginhallitusryhmän jäseninä ovat kaupunginhallituksen vasemmistoliittolaiset jäsenet ja varajäsenet, valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön puheenjohtajisto sekä ryhmäsihteeri. Tampereen Vasemmiston päättävät elimet antavat valtuusto- ja hallitusryhmälle lausuntoja ja tekevät esityksiä ajankohtaisista asioista sekä henkilövalinnoista kunnallisiin luottamustehtäviin.

6. RAKENTAVASSA OPPOSITIOSSA

Tampereen Vasemmisto ei ole mukana ns. pormestarikoalitiossa. Muut valtuuston puolueet ovat siinä mukana, perussuomalaisia lukuun ottamatta. Vasemmiston valtuustoryhmä ajaa itsenäistä, rakentavaa oppositiopolitiikkaa, jossa se tukee pormestariohjelmassa olevia hyviä tavoitteita ja puolustaa tervettä ja oikeudenmukaista taloudenpitoa ja hyviä julkisia palveluja.

Tampereen Vasemmisto järjestää yhdessä KSL:n kanssa koulutustilaisuuksia luottamushenkilöille täydentämään kaupungin antamaa koulutusta sekä tukee valtuustoryhmän tiedotustoimintaa.

7. VUODEN 2022 PAINOPISTE: TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Tampereen Vasemmisto uudistaa toimintatapojaan niin, että hallituksella, kunnallistoimikunnalla, on sekä pysyviä että tilapäisiä jaostoja ja työ-, toiminta- ja teemaryhmiä, joissa jäsenet voivat olla mukana. Tämä matalan kynnyksen toiminta pyritään rakentamaan helpoksi ja motivoivaksi. Avoimia keskusteluja ja teemailtoja järjestetään ja viestintään, somessa ja netissä näkyvyyteen kiinnitetään enemmän huomiota.

Syksyllä 2021 käynnistynyttä kehittämishanketta jatketaan. Syyskokouksen 2021 toimintasuunnitelma ja kehittämisvaliokunta laatii valittavalle vuoden 2022 kunnallistoimikunnalle ehdotuksen hankkeen jatkosta.

8. SOTE-VAALIT 23.1.2022

Vuoden 2022 toiminnan keskeinen osa-alue on sote-vaalit, jotka järjestetään 23. tammikuuta 2022. Pirkanmaan Vasemmiston 98 ehdokkaasta noin 50 tulee Tampereelta. Tampereen Vasemmisto järjestää hyväksytyn suunnitelman mukaisesti telttailuja eri puolilla kaupunkia. Valtuustoryhmän jäseniä ja vasemmiston luottamushenkilöitä kannustetaan osallistumaan tapahtumiin.

Vaalien jälkeen Tampereen Vasemmisto yhdessä piirijärjestön ja muiden kunnallisjärjestöjen kanssa luo yhteistyön tavat vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän sekä piiri- ja kunnallisjärjestöjen välille.

9. VAPPU 2022

Jos pandemiatilanne sallii, Tampereen Vasemmisto järjestää Tampereen vappujuhlan yhdessä SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön ja SDP:n kunnallisjärjestön kanssa. Puhujaksi pyydetään vasemmiston valtakunnanpoliitikko. Vappupäivänä pyritään järjestämään ohjelmallinen työväenlaulutilaisuus.

10. PUOLUEKOKOUS 2022

Vasemmistoliitto pitää Porissa 10-12.06.2022 puoluekokouksen, jossa mm. uudistetaan puolueen periaateohjelma. Ohjelmasta järjestetään Tampereella keskustelutilaisuus. Tampereen Vasemmisto kustantaa Tampereelta valittujen Pirkanmaan piirin edustajien osallistumisen kokoukseen.

11. TIEDOTTAMINEN

Tampereen Vasemmistolla on verkkosivut osoitteessa tampere.vas.fi. Tampereen Vasemmisto ja sen valtuustoryhmä tiedottavat toiminnastaan, tapahtumista ja kunnallispoliittisista teemoista tiedotteina, sosiaalisessa mediassa ja Vasen Kaista -verkkolehden kautta sekä sähköpostilla. Toimistosihteeri hoitaa tapahtumista tiedot Vasen Kaistaan, Kansan Uutisiin sekä Aamulehden ja Tamperelaisen tapahtumiin.

12. EDUSKUNTAVAALIT 2023

Huhtikuussa 2023 ovat eduskuntavaalit, joiden valmistelu alkaa jo vuonna 2022 Tampereen Vasemmisto järjestää vaalityötä alueellaan Pirkanmaan Vasemmistoliiton suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on monipuolinen ehdokasasettelu Tampereelta sekä vaalivoitto, kaksi kansanedustajaa Pirkanmaalta.

13. TALOUDELLINEN TOIMINTA

Kaupunki maksaa Tampereen Vasemmiston tilille valtuustoryhmälle tarkoitettua ryhmärahaa 2000 € vuodessa valtuutettua kohden. Rahalla hankitaan ryhmäsihteerin palveluita piirijärjestön toimistonhoitajalta, maksetaan palkkiota valtuustoryhmän tiedottajalle sekä katetaan valtuustoryhmän järjestämien tilaisuuksien kuluja.

Kunnallisjärjestön tilejä ja kirjanpitoa hoitaa Tiina Jalava. Varainhankinta muodostuu luottamustehtävien palkkioista perittävästä puolueverosta, joka on 25 prosenttia kokouspalkkion bruttomäärästä.

Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2021